เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมนับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญ ในการพัฒนาและสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะมีทั้งจากนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งในภาคอุตสาหกรรมนั้นจะประกอบด้วยวิศวกรหลายแขนงรวมกัน

โครงการหลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาแบบบูรณาการมาเพื่อสร้างบุคลากรในด้าน วิศวกรรม ที่มีองค์ความรู้ทั้งวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการควบคู่ไปด้วยกัน เนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจในระบบไฟฟ้าระบบ อิเล็กทรอนิกส์  กระบวนการและระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมและมีความเข้าใจถึงระบบการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

ในระดับปริญญาโทจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีทักษะในการทำวิจัย สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมอุตสาหการ เข้าด้วยกันเพื่อแก้ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งเน้นและส่งเสริม ให้นักศึกษามีความใฝ่รู้และหมั่นศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยตนเองมีความยึดมั่นในจริยธรรมอันดีงาม มีจรรยาบรรณของวิศวกร  มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบ  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในด้านวิชาการและจิตสำนึกที่ดีต่อ ตนเองและสังคมส่วนรวมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป