ติดต่อเรา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม. 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 3001~9 ต่อ 3279, 3250
มือถือ 083-2683217 / 090-6416722
โทรสาร 0-2986-9547
http://www.ipen.engr.tu.ac.th


Name *
Tel. *
E-mail *
Message *