หลักสูตร ipen iee

ปริญญาตรี

โครงสร้างหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (4 ปี)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 153 หน่วยกิจ ดังนี้

1.วิชาศึกษาทั่วไป 30   หน่วยกิจ
2.วิชาเฉพาะ 117   หน่วยกิจ
   2.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 17   หน่วยกิจ
   2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 9   หน่วยกิจ
   2.3 วิชาเฉพาะทางวิศกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  
         - วิชาบังคับสาขา 82   หน่วยกิจ
         - วิชาเลือกเฉพาะ (ระบบไฟฟ้ากำลัง  
           ระบบควบคุมอัตโนมัติ/ การจัดการอุตสาหกรรม) 9   หน่วยกิจ
3. วิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิจ

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

             คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร คือ ต้องเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิตฯ การคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการฯ เป็นไปตามประกาศรับสมัครในแต่ละปี

 


ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระดับปริญญาตรี ประมาณ 450,000 บาท

ระดับปริญญาโท ประมาณ 180,000 บาท

 

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  วย.100  จริยธรรมสำหรับวิศวกร 0 หน่วยกิต   มธ.156  คอมพิวเตอร์และการเขียน 3 หน่วยกิต
    ค.111  แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต                 โปรแกรมเบื้องต้น  
  วก.100  กราฟิกวิศวกรรม 3 หน่วยกิต   วอ.121  วัสดุวิศวกรรม  3 หน่วยกิต
  วท.123  เคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต     ค.112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 หน่วยกิต
  วท.133  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3 หน่วยกิต                ประยุกต์  
  วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต   วท.134  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3 หน่วยกิต
  วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1 หน่วยกิต   วท.184  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1 หน่วยกิต
    ท.161  การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต   มธ.130  สหวิทยาการสังคมศาสตรและ 3 หน่วยกิต
  สษ.171  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต                  เทคโนโลยี  
      สษ.172  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3              3 หน่วยกิต
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
    ค.214  สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วยกิต   วฟ.210  สัญญาณและระบบ 3 หน่วยกิต
  วย.202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร์ 3 หน่วยกิต   วฟ.241  อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
  วย.106  เทคนิคในสื่อสารและนำเสนอ 2 หน่วยกิต   วฟ.260  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต
  วย.240  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   วอ.311  การศึกษาการปฏิบัติงานทาง 3 หน่วยกิต
  อฟ.201 การออกแบบวงจรดิจิตอลและ 3 หน่วยกิต                อุตสาหกรรม  
               ไมโครคอนโทรลเลอร์     วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1 3 หน่วยกิต
  วอ.261  สถิติวิศวกรรม 3 หน่วยกิต   อฟ.200  คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการ 3 หน่วยกิต
   IE.250  กรรมวิธีการผลิต 3 หน่วยกิต                  แก้ปัญหาทางวิศวกรรม  
      อฟ.203  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 หน่วยกิต
      วฟ.201   ปฏิบัติการพื้นฐานทาง 1 หน่วยกิต
                      วิศวกรรมไฟฟ้า 1  
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  อฟ.301 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 1 หน่วยกิต   อฟ.302  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 1 หน่วยกิต
                อุตสาหการ 1                    อุตสาหกรรม 2  
  วฟ.463  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3 หน่วยกิต   มธ.100  ผลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ 3 หน่วยกิต
  วฟ.340  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต                 สังคม  
  อฟ.300  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในงานวิศวกรรม 3 หน่วยกิต   วฟ.381  ระบบควบคุม 3 หน่วยกิต
  วฟ.380  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   วฟ.360  ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 หน่วยกิต
  วอ.302  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต   วอ.341  วิศวกรรมปลอดภัย 3 หน่วยกิต
  วอ.312  การวางแผนและควบคุม 3 หน่วยกิต   วอ.333  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
               การผลิต     วอ.362  การควบคุมคุณภาพ 3 หน่วยกิต
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
อฟ.400   การฝึกงานในอุตสาหกรรม 0 หน่วยกิต
รวม 0 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  อฟ.401 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 หน่วยกิต   อฟ.402  โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 หน่วยกิต
                อุตสาหการ 1                    อุตสาหการ 2  
  วฟ.464  การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   สษ.202  ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน 3 หน่วยกิต
  อฟ.330  อุปกรณ์ควบคุมและเซ็นเซอร์ใน 3 หน่วยกิต   อฟ.443   การผลิตและการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 3 หน่วยกิต
                 อุตสาหกรรม     xx. xxx    วิชาเลือกเฉพาะ 2 3 หน่วยกิต
  วฟ.466  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 หน่วยกิต   xx. xxx    วิชาเลือกเฉพาะ 3 3 หน่วยกิต
  มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต   xx. xxx    วิชาเลือกเสรี 2 3 หน่วยกิต
  xx. xxx   วิชาเลือกเฉพาะ 1 3 หน่วยกิต    
  xx. xxx   วิชาเลือกเสรี 1 3 หน่วยกิต     
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 17 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเฉพาะ

หมวดระบบไฟฟ้ากำลัง

วฟ.457  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

วฟ.457   อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

วฟ.465   อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

วฟ.467       โรงจักรไฟฟ้าและโรงไฟฟ้าย่อย

วฟ.468   การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและการทำงานของรีเลย์

วฟ.473   วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

วฟ.477   คุณภาพกำลังไฟฟ้า

อฟ.410   การจัดการพลังงาน 

อฟ.413   การออกแบบและจัดการระบบพลังงาน 

อฟ.414   กฎหมายสำหรับวิศวกร

 

หมวดระบบควบคุมอัตโนมัติ

วฟ.469  การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

วฟ.484   หุ่นยนต์เคลื่อนที่

อฟ.433  การควบคุมในอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรม

อฟ.434     เห็นภาพในเเครื่องจักรอัตโนมัติและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม

 

หมวดการจัดการอุตสาหกรรม

วอ.313  วิศวกรรมการบำรุงรักษา

วอ.407  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ

วอ.409  ระบบบริหารคุณภาพ

วอ.416  การบริหารโซ่อุปทาน

วอ.468  เทคโนโลยีสำหรับการตัดสินใจ

 

 

แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  วย.100  จริยธรรมสำหรับวิศวกร 0 หน่วยกิต   มธ.156  คอมพิวเตอร์และการเขียน 3 หน่วยกิต
    ค.111  แคลคูลัสพื้นฐาน 3 หน่วยกิต                 โปรแกรมเบื้องต้น  
  วก.100  กราฟิกวิศวกรรม 3 หน่วยกิต   วอ.121  วัสดุวิศวกรรม 1 3 หน่วยกิต
  วท.123  เคมีพื้นฐาน 3 หน่วยกิต     ค.112  เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัส 3 หน่วยกิต
  วท.133  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 3 หน่วยกิต                ประยุกต์  
  วท.173  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 หน่วยกิต   วท.134  ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 3 หน่วยกิต
  วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1 1 หน่วยกิต   วท.184  ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2 1 หน่วยกิต
    ท.161  การใช้ภาษาไทย 3 หน่วยกิต   มธ.120  สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต
  สษ.171  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 หน่วยกิต   มธ.130  สหวิทยาการสังคมศาสตรและ 2 หน่วยกิต
                    เทคโนโลยี  
      สษ.172  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3 หน่วยกิต
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
    ค.214  สมการเชิงอนุพันธ์ 3 หน่วยกิต   วฟ.210  สัญญาณและระบบ 3 หน่วยกิต
  วย.202  กลศาสตร์วิศวกรรม-สถิตยศาสตร์ 3 หน่วยกิต   วฟ.241  อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต
  วย.106  เทคนิคในสื่อสารและนำเสนอ 2 หน่วยกิต   วฟ.260  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 หน่วยกิต
  วย.240  การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   วอ.311  การศึกษาการปฏิบัติงานทาง 3 หน่วยกิต
  อฟ.201 การออกแบบวงจรดิจิตอลและ 3 หน่วยกิต                อุตสาหกรรม  
               ไมโครคอนโทรลเลอร์     วอ.364  การวิจัยการปฏิบัติการ 1 3 หน่วยกิต
  วอ.261  สถิติวิศวกรรม 3 หน่วยกิต   อฟ.200  คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการ 3 หน่วยกิต
   IE.250  กรรมวิธีการผลิต 3 หน่วยกิต                  แก้ปัญหาทางวิศวกรรม  
      อฟ.203  ปฏิบัติการกรรมวิธีการผลิต 1 หน่วยกิต
      วฟ.201   ปฏิบัติการพื้นฐานทาง 1 หน่วยกิต
                      วิศวกรรมไฟฟ้า 1  
  รวม 20 หน่วยกิต   รวม 20 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  อฟ.301 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 1 หน่วยกิต   อฟ.302  ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า 1 หน่วยกิต
                อุตสาหการ 1                    อุตสาหกรรม 2  
  วฟ.363  เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3 หน่วยกิต   มธ.100  ผลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ 3 หน่วยกิต
  วฟ.340  วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3 หน่วยกิต                 สังคม  
  วฟ.220  ทฤษฎีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   วฟ.381  ระบบควบคุม 3 หน่วยกิต
  วฟ.380  เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   วฟ.360  ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 หน่วยกิต
  วอ.302  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 หน่วยกิต   วอ.341  วิศวกรรมปลอดภัย 3 หน่วยกิต
  วอ.312  การวางแผนและควบคุม 3 หน่วยกิต   วอ.433  การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต
               การผลิต     วอ.362  การควบคุมคุณภาพ 3 หน่วยกิต
  รวม 19 หน่วยกิต   รวม 19 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3
อฟ.400   การฝึกงานในอุตสาหกรรม 0 หน่วยกิต
รวม 0 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  อฟ.401 โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 1 หน่วยกิต   อฟ.402  โครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2 หน่วยกิต
                อุตสาหการ 1                    อุตสาหการ 2  
  วฟ.364  การออกแบบระบบไฟฟ้า 3 หน่วยกิต   สษ.202  ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน 3 หน่วยกิต
  อฟ.330  อุปกรณ์ควบคุมและเซ็นเซอร์ใน 3 หน่วยกิต   วฟ.475   การผลิตและการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 3 หน่วยกิต
                 อุตสาหกรรม     xx. xxx    วิชาเลือกเฉพาะ 2 3 หน่วยกิต
  วฟ.365  การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 หน่วยกิต   xx. xxx    วิชาเลือกเฉพาะ 3 3 หน่วยกิต
  มธ.110  สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต   xx. xxx    วิชาเลือกเสรี 2 3 หน่วยกิต
  xx. xxx   วิชาเลือกเฉพาะ 1 3 หน่วยกิต    
  xx. xxx   วิชาเลือกเสรี 1 3 หน่วยกิต     
  รวม 18 หน่วยกิต   รวม 17 หน่วยกิต

รายวิชาเลือกเฉพาะ

หมวดระบบไฟฟ้ากำลัง

วฟ.457  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

วฟ.465  อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

วฟ.467  โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า

วฟ.468  การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลังและการทำงานของรีเลย์

วฟ.473  วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

วฟ.477  หลักการคุณภาพกำลังไฟฟ้า

อฟ.410  การจัดการพลังงาน

อฟ.413  การออกแบบและจัดการระบบพลังงาน

อฟ.414  กฎหมายสำหรับวิศวกร

 

หมวดระบบควบคุมอัตโนมัติ

วฟ.469  การขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า

อฟ.438  หุ่นยนต์เคลื่อนที่

อฟ.433  การควบคุมในอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้งาน

อฟ.434 การเห็นภาพในเครื่องจักรอัตโนมัติและการประยุกต์ในอุตสาหกรรม

 

หมวดการจัดการอุตสาหกรรม

วอ.313  วิศวกรรมการบำรุงรักษา

วอ.407  การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ

วอ.409  ระบบบริหารคุณภาพ

วอ.416  การบริหารโซ่อุปทาน

วอ.468  เทคโนโลยีสำหรับการตัดสินใจ

 


ปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท (ระยะเวลา1.5ปี)

         โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาของหลักสูตร

             - วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

             - ระเบียบวิธีวิจัย

             - สัมมนา 1 และ 2

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท  

       -  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติดังนี้              

       -  เป็นผู้ที่สำเร็จหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า2.75

       - ในกรณีผู้สมัครที่สำเร็จหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อย    
         
          กว่า2.75 จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

ค่าใช้จ่ายในระดับปริญญาโท

ค่่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 3,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายโดยประมาณตลอดหลักสูตร (1,5ปี) 180,000 บาท

 

แผนการศึกษาในระดับปริญญาโท

ภาคฤดูร้อน
  มธ.005  ภาษาอังกฤษ (กรณีภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์) 3 หน่วยกิต
  อฟ.600  ระเบียบวิจัย 0 หน่วยกิต
  รวม 3 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่2
  อฟ.800  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต   อฟ.800  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  อฟ.601  สัมมนา 1 ไม่นับหน่วยกิต   อฟ.602  สัมมนา 2 ไม่นับหน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต   รวม 12 หน่วยกิต

 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 1
  มธ.006  ภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
  รวม 3 หน่วยกิต

 

ปีการศึกษาที่ 2
 ภาคการศึกษาที่ 1
  อฟ.800  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
  รวม 12 หน่วยกิต

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2558 pdf

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจุบัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2556pdf

เกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ พ.ศ.2556pdf

กำหนดการทำวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษา 1/2558pdf

 

แบบฟอร์มการจัดทำวิทยานิพนธ์

คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ พ.ศ.2556pdf

F0ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระpdf

F1แบบฟอร์มการเสนอขออนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระpdf

F2แบบฟอร์มการเสนออนุมัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระpdf

F3แบบฟอร์มคำร้องขอสอบข้อเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระpdf

F4แบบคำร้องขอสอบประมวลผลวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระpdf

F5แบบบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาpdf