หลักสูตร ipen iee

หลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรควบวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตและ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ ระดับปริญญาโท

 

โครงสร้างหลักสูตรในระดับปริญญาตรี (4 ปี)

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชารวมไม่น้อยกว่า 153 หน่วยกิต ดังนี้
 
1. วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. วิชาเฉพาะ 170 หน่วยกิต
    2.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 17 หน่วยกิต
    2.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ  
    - วิชาบังคับสาขา 82 หน่วยกิต 82 หน่วยกิต
    - วิชาเลือกเฉพาะ (ระบบไฟฟ้าใน  อุตสาหกรรม/ระบบควบคุมอัตโนมัติ/ การจัดการอุตสาหกรรม) 9 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

 

โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท (ระยะเวลา 1.5 ปี)
 
โดยนักศึกษาที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาของหลักสูตร
 
- วิทยานิพนธ์                    36 หน่วยกิต
- ระเบียบวิธีวิจัย
- สัมมนา 1 และ 2