ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

1.ค่าจดทะเบียนลักษณะวิชา    
   1.1 ระดับปริญญาตรี    
          ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 1,500.00    บาท
          ภาคฤดูร้อน หน่วยกิตละ 1,500.00    บาท
   1.2 ระดับปริญญาโท    
          ภาคการศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 3,000.00    บาท

 

2.ค่าธรรมเนียมประเภทอื่น

   
   2.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ  ระดับปริญญาตรี    
          ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 10,000.00    บาท
          ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 5,000.00    บาท
   2.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อการพัฒนา ระดับปริญญาตรี (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ภาคการศึกษาละ 6,000.00    บาท
   2.3 ค่าธรรมเนียมพิเศษ ระดับปริญญาโท    
          ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 10,000.00    บาท
     

 

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ระดับปริญญาตรี ประมาณ 400,000 บาท

ระดับปริญญาโท ประมาณ 180,000 บาท